Bạn đã có tất cả những gì cần thiết hay chưa?

  • Trình độ đầu vào đại học
  • ID/hộ chiếu
  • Thư động lực
  • Thư giới thiệu
  • Bằng chứng về việc thực tập hoặc năng khiếu (nếu có)
  • Bằng chứng về trình độ ngoại ngữ (bắt buộc)